ایران بار

دامین‌های زیر به قیمت 80 میلیون تومان به فروش می‌رسند:

iranbar.com و iranbar.net و iranbar.org

این دامینها در سال 2003 ثبت شده‌اند